โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้นเรียน จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 12 8 20
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 12 7 19
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 10 15 25
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 12 11 23
รวมชั้นอนุบาล 46 41 87
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 18 10 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 10 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 8 25
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 11 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 11 17 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 14 15 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 16 13 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 14 14 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 17 18 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 21 15 35
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 21 15 36
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 22 38
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 20 16 36
รวมชั้นประถมศึกษา 211 182 393
รวม 257 223 480