โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ


         จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืนมีการจัดแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  เน้นคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์