โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


   “ภายในปี ๒๕60  นักเรียนโรงเรียนชาติเฉลิม  จะได้รับการส่งเสริมพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เป็นคนดี  คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)” 


ปรัชญาโรงเรียน

สุวิชาโน  ภวํโหติ  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ