โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชาติเฉลิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

..๒๔๕๖       ก่อตั้งโรงเรียนโดยใช้ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณคีรีวิหารทำการสอน 

                     เปิดสอน  ถึงชั้น  .  ชื่อ  โรงเรียนประชาบาลตำบลบางนอน 

                      (  สิงหาคม  ๒๔๕๖ )

..๒๔๗๘       สร้างอาคารเรียนถาวรตรงข้ามวัดสุวรรณคีรีวิหาร ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน 

                     (   กุมภาพันธ์  ๒๔๗๘ )

..๒๔๘๙       เปลี่ยนชื่อเป็น   โรงเรียนถนนชาติเฉลิม

..๒๕๐๓       ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนประถมศึกษาส่วนภูมิภาคของจังหวัดระนอง

..๒๕๐๔       เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

..๒๕๑๒       เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนชาติเฉลิม   สังกัดกรมสามัญศึกษา

..๒๕๒๓       โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (สปช.)

..๒๕๔๖       เปลี่ยนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน