โครงการยุวฑูตความดี

การจัดแสดงนิทรรศการ                                                         การมอบรางวัล  ปีการศึกษา 2556

เกี่ยวข้องกับอาเซียน                                                             เด็กหญิงธัญญมาศนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม

เด็กหญิงวาสนารับรางวัลวันเด็ก                                              ถวายพระในหลวง

นักเรียนเกียรติยศ                                                                 บรรยากาศในห้องยุวฑูตความดีเฉลิมพระเกียรติ

เยี่ยมชมกิจกรรม                                                                  รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม

รายละเอียดโครงการ                                                             โรงเรียนในฝัน

การมองรางวัล ปีการศึกษา 2557

เด็กหญิงสิริกมล  เทียมประสิทธิ์เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับชาติ ปี 2558