โครงการปฏิบัติธรรม ครอบครัว อบอุ่น

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  100 คน ไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าชัยมงคล

รวมภาพกิจกรรม

 ปี 2555