โครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สัดส่วนเวลาเรียน(ชั่วโมง)ปี

ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ช่วงชั้นที่  1 ช่วงชั้นที่  2 ช่วงชั้นที่  3
ป.1 ป.2 ป.3 % ป.4 ป.5 ป.6 % ม.1 ม.2 ม.3 %

1.  ภาษาไทย

2.  คณิตศาสตร์

3.  วิทยาศาสตร์

4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.  สุขศึกษา พลศึกษา

6.  ศิลปะ

7.  การงานอาชีพแลเทคโนโลยี

8.  ภาษาต่างประเทศ

250

250

80

80

80

80

80

40

250

250

80

80

80

80

80

40

250

250

80

80

80

80

80

40

25

25

8

8

8

8

8

4

200

200

120

80

80

40

80

120

200

200

120

80

80

40

80

120

200

200

120

80

80

40

80

120

20

20

12

8

8

4

8

12

160

160

140

120

105

105

140

120

160

160

140

120

105

105

140

120

160

160

140

120

105

105

140

120

13.33

13.33

12.67

10.00

8.75

8.75

11.67

9.17

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

100

100 100 10 80 80 80 8 160 160 160 13.33
รวม 1,000 1,000 1,000 100 1,000 1,000 1,000 100 1,200 1,200 1,200 100.0