แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้
– ห้องสมุดมีขนาด 81 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด 3,500 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอี้ จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น 46 คนต่อวัน
– แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนพร้อมทั้งสถิติการใช้ (966.36 ครั้ง/ปี) (เฉลี่ย) สูงสุด เดือนกุมภาพันธ์ ต่ำสุด เดือนพฤษภาคม

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

สถิติการใช้

(จำนวนครั้ง/ปี)

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

สถิติการใช้

(จำนวนครั้ง/ปี)

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ชื่อแหล่งเรียนรู้

1.  ห้องปฏิบัติทางวิชาการ

2.  ห้องคอมพิวเตอร์

3.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา

4.  ห้องศิลปะ

6.  ห้องคณิตศาสตร์

7.  ห้องพยาบาล

8.  แปลงนาสาธิต

9.  แปลงเกษตร

10.  โรงเรียน

200

200

200

200

200

1,00

80

200

40

1.  วัดคำศรี

2.  สภต.ดอนแรด

3.  สถานีอนามัยบ้านบึง

4.  หาดทรายมูล

5.  หนองน้ำใส

6.  ป่าทามมูล

7.  วัดบ้านยาง

8.  วัดป่าธรรมเทศ

40

2

40

2

2

2

4

2

ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู / นักเรียนในปีการศึกษานี้
1. นายทองริน จันทะพา ให้ความรู้เรื่อง ช่างไฟฟ้า
2. นางทองมา สิทธิโคตร ให้ความรู้เรื่อง การตัดเย็บ
3. นายสอน สุดบอนิด ให้ความรู้เรื่อง การพิธีพราหมณ์
4. นายบุญถึง มงคล ให้ความรู้เรื่อง การทำธุรกิจขนาดย่อย
5. นายบุญฤทธิ์ คูคำ ให้ความรู้เรื่อง การบริหารชุมชน/เกษตรอินทรีย์
6. นายอักษร พรหมชาติ ให้ความรู้เรื่อง ประชาธิปไตย
7. จ่าสิบเอกพีรพล ทองแม้น ให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน/ปราบปรามยาเสพติด
8. นางละมุน แพงยา ให้ความรู้เรื่อง การรักษาสุขภาพและพยาบาล
9. นายทวีศักดิ์ สาริดดี ให้ความรู้เรื่อง ช่างซ่อมจักรยานยนต์
10. นางสุรัตน์ บุญรัตน์ ให้ความรู้เรื่อง การทำอาหารแห้ง