ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชาติเฉลิม เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2456 ก่อตั้งโรงเรียนโดยใช้ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณคีรีวิหารทำการสอน เปิดสอนถึงชั้น ป.4 ชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลบางนอน” (1 สิงหาคม 2456)

พ.ศ.2478 สร้างอาคารเรียนถาวรตรงข้ามวัดสุวรรณคีรีวิหาร ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน (1 กุมภาพันธ์ 2478)

พ.ศ.2489 เปลี่ยนชื่อเป็น ”โรงเรียนถนนชาติเฉลิม”

พ.ศ.2503 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนประถมศึกษาส่วนภูมิภาคของจังหวัดระนอง

พ.ศ.2504 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2512 เปลี่ยนชื่อเป็น ”โรงเรียนชาติเฉลิม” สังกัดกรมสามัญศึกษา

พ.ศ.2523 โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)

พ.ศ.2546 เปลี่ยนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน