ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ) ดังนี้
1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 283 คน
2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ะดับชั้น เพศ รวม
ชาย หญิง

อ.1

อ.2                                        

18

22 

18

17

36 

31 

รวม 40 35 75

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

26 

42 

37 

36 

 49

40 

24
35
 32 

41 

40 

33 

50 

77 

69 

77 

89 

73 

รวม 230  205 435
รวมทั้งหมด 270 240  510