ครูและบุคลากร

   ชื่อ-สกุล นางนิตยาพร ขวัญดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
  ชื่อ-สกุล นายธวัช  แพละออง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.ม. การบริหารการศึกษา
  ชื่อ-สกุล นางปราณี   สรรพกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ศ.ษ.บ.ประถมศึกษา
  ชื่อ-สกุล นายดำรงค์  ถุงทอง

 

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ.สุขศึกษา
  ชื่อ-สกุล นายบุญจิง  ดวงธัมยาล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ.ดนตรีศึกษา
  ชื่อ-สกุล นางชมพูนุช  พัดพรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.ม.การบริหารการศึกษา
  ชื่อ-สกุล นางดวงพร   เสนาะเสียง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ การพัฒนาชุมชน
  ชื่อ-สกุล นางจันทร์ฉาย  เเพละออง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก คศ.บ พัฒนาการเด็กและครอบครัว
  ชื่อ-สกุล นางทิพยาพร  เศษคง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ศษ.บ ภาษาไทย
ชื่อ-สกุล นางสาวโสรยา เฉลิมสาร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ศษ.บ ภาษาไทย
ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิง กาญจนา 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ศศ.บ ภาษาไทย
ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปอยวรรณ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ปฐมศึกษา
  ชื่อ-สกุล นางสุนันทา  แสงกาศนีย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ศษ.บ ประถมศึกษา
ชื่อ-สกุล นางศุรดา  สุวรรณยุกะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ศษ.บ ประถมศึกษา
ชื่อ-สกุล นางบุญเรือน แสงสึก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ศษ.ม การบริหารการศึกษา

 

 ชื่อ-สกุล นางสาวสายชล คงแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ค.บ. พลศึกษา
 ชื่อ-สกุล นายสมชาย  แป้นปรุง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก ศ.ษ.ม.การบริหารการศึกษา
 ชื่อ-สกุล นางศิริลักษณ์  เกตุแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก วท.บ.คอมพิวเตอร์

 

ชื่อ-สกุล  
ตำแหน่ง  
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก