ข่าวสารกิจกรรม

 

โรงเรียนชาติเฉลิมจัดกิจกรรม มุฑิตาจิต ให้กับคุณครูที่เกษียน จำนวน 4 ท่าน คือ นายมานิตย์ ชูสกุล นางสำเนา นิลอรุณ นางจริญ ผุดเพชรแก้ว นางสาวทัศนารถ ตรีอาทิตย์โยธิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชาติเฉลิม วันที่ 25 กันยา

คณะศิษย์เก่าโรงเรียนชาติเฉลิม รุ่นที่ 2519 ร่วมกันมอบ เก้าอี้ให้โรงเรียนชาติเฉลิม จำนวน 100 ตัว ผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชาติเฉลิม